Logo UINSA

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Ampel Surabaya

Jalan Ahmad Yani No. 117 602111 Surabaya, Jawa Timur | Indonesia +031-213214235

IKA FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (IKA FEBI UINSA)